Lời giới thiệu cho lãnh vực nghiên cứu Khoa Công Nghệ Sinh Học – Đại Học Tân Tạo

Students of Biotechnology School – Tan Tao University in Lab Experimental Lecture for Cell biology
Student of Biotechnology School - Tan Tao University study ICSI and SCNT using a micromanipulator system