GS. TS. Atsuo Ogura

Giám đốc Phòng thí nghiệm kỹ thuật tài nguyên sinh học Trung tâm tài nguyên sinh học RIKEN Stukuba, Ibaraki 305-0074, Nhật Bản.

Email: ogura@rtc.riken.go.jp