GS. TS. Eimei Sato

Phòng thí nghiệm sinh sản động vật

Đại học Tohoku, Sendai, 981-8555, Nhật Bản

E-mail: eimei@mail.bios.tohoku.ac.jp