GS. TS. Xinchun (Cindy) Tian

Xiuchun (Cindy) Tian hiện là Phó Giáo sư tại Trung tâm Sinh học tái sinh
Đại học Connecticut, Connecticut, USA.
Email: xiuchun.tian@uconn.edu